Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden door Clinic Factory gevestigd te; s-Gravensandestraat 9, 2041 CM te Zandvoort. Ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 57208514.

Artikel 1. Definities
De aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

A. Opdrachtnemer: Met opdrachtnemer wordt bedoeld de eigenaar/directie van Clinic Factory en/of haar medewerkers en/of met haar samenwerkende/benoemde partners. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de eigenaar/directie van Clinic Factory, niet door of vanwege een individuele medewerker, ongeacht of opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde medewerker of bepaalde medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten;

B. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, haar medewerkers incluis, die bij Clinic Factory een boeking voor een sportworkshop heeft gedaan / opdracht heeft gegeven of dit nog wenst te doen.

C. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan Clinic Factory ter beschikking gestelde informatie of gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers en al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht / overeenkomst door Clinic Factory vervaardigde of verzamelde gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers en al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers;

D. Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan Clinic Factory al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;

E. Opdracht / Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Clinic Factory zich jegens opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten; Met overeenkomst wordt bedoeld: de opdrachtbevestiging aan Clinic Factory tot het in zijn geheel organiseren / verzorgen van sportworkshop en/of aanverwante evenementen door Clinic Factory die met haar opdrachtgever overeen is gekomen.

F. Werkzaamheden: alle door Clinic Factory ten behoeve van opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door Clinic Factory zijn aanvaard alsmede alle daaruit voor Clinic Factory voortvloeiende werkzaamheden.

G. Deelnemer: onder deelnemer wordt verstaan de consument, gast en/of relatie van opdrachtgever. Kinderen incluis.

H. Workshop: alle activiteiten die, in overeenstemming met de opdrachtgever, door Clinic Factory worden georganiseerd/verzorgd in het kader van het implementeren van een sportieve activiteit en/of aanverwant evenement.

Artikel 2. Toepasselijkheid
A. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Clinic Factory zich verbindt / zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Clinic Factory voortvloeiende werkzaamheden.

B. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op de opdrachtgever die ten behoeve van derden de overeenkomst aangaat.

C. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.

D. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

E. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door Clinic Factory uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders wordt/is overeengekomen.

Artikel 3. Overeenkomst, offerte en bevestiging
A. Alle (prijs)aanbiedingen, offertes en dergelijke van Clinic Factory zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief 21% BTW. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten en/of voor derden. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Clinic Factory verstrekte bescheiden waarop Clinic Factory de offerte baseert.

B. Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Dit blijkt uit hetzij door ondertekening van de offerte/overeenkomst en/of door bevestiging middels mail of brief. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Clinic Factory begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Er is dan sprake van een overeenkomst. Nadere mondelinge afspraken en bedingen bindt Clinic Factory pas nadat deze schriftelijk door Clinic Factory zijn bevestigd.

C. Mocht tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijken dat het voor een goede uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst schriftelijk en naar behoren aanpassen.

D. Wanneer wijzigingen in de overeenkomst leiden tot een verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende prijswijziging schriftelijk door de betrokken partijen overeengekomen te worden.

Artikel 4. De uitvoering van de overeenkomst
A. Clinic Factory spant zich ervoor in om de opdracht (enkel na betaling conform artikel 7 Betaling en Opschorting) zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever en (voor zover van toepassing) voor opdrachtgever haar klanten verwachte resultaat. Dit met inachtneming van wat er van een redelijk en professioneel handelende opdrachtnemer kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk en/of gewenst zal Clinic Factory de opdrachtgever periodiek op de hoogte houden van het verloop van de overeenkomst.

B. Voor een goede uitvoering van de overeenkomst behoudt Clinic Factory het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Clinic Factory is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van ingeschakelde derden, ongeacht of deze door Clinic Factory zijn geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. Clinic Factory kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

C. De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Clinic Factory mogelijk te maken waarvan Clinic Factory aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, zoals:

a. Het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, één en ander voor zover is besproken en/of is overeengekomen;

b. Geschikte af te sluiten ruimte voor de persoonlijke verzorging van medewerkers van Clinic Factory;

c. Geschikte en af te sluiten (berg)ruimte voor de materialen van Clinic Factory;

d. Ander nader te bepalen wensen voor de opdracht besproken.

D. Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van Clinic Factory:

a. Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;

b. Het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder auteursrechten of portretrechten van derden;

c. Het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever;

d. Andere voorkomende aspecten waarvoor opdrachtgever geen (inhoudelijke) kennis van heeft of hiervan geen kennis behoeft te hebben.

E. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis zijn;

F. Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren. Dit is geen vereiste voor het doen uitvoeren van de overeenkomst;

G. Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk door opdrachtgever aan Clinic Factory meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

Artikel 5. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
A. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de opdracht komen toe aan Clinic Factory. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Clinic Factory daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.

B. Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd.

C. Clinic Factory heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Clinic Factory het resultaat zonder vermelding van de naam van Clinic Factory openbaar te maken of te verveelvoudigen.

D. Clinic Factory heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor promotie doeleinden zoals referentie op de website, beursmateriaal, promotie op social media te verstaan Facebook, LinkedIn en Istagram etc. Het promotiemateriaal wordt slechts gebruikt ten behoeve van promotie van Clinic Factory.

E. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door opdrachtgever tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, illustraties, foto’s, prototypes, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video) presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van Clinic Factory, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

F. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 6. Honorarium en kosten
A. Clinic Factory heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding. Dit honorarium is vooraf overeengekomen en bevestigd middels de prijsopgave en/of offerte.

B. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die Clinic Factory voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden vooraf gespecificeerd en enkel in rekening gebracht indien benoemd in de prijsopgave / offerte.

C. Wanneer Clinic Factory door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven (projectmanagement tarief van € 75,- per uur). Clinic Factory zal opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

Artikel 7. Betaling en opschorting
A. Clinic Factory draagt zorg voor tijdige facturering.

B. Na de totstandkoming van de overeenkomst stuurt Clinic Factory opdrachtgever de factuur toe.

C. Bij afname t/m 15 workshops dient het volledige bedrag uiterlijk 7 dagen vóór aanvang van de eerste workshop, zonder aftrek, verrekening of opschorting, op een door Clinic Factory aangegeven wijze te zijn bijgeschreven in de valuta waarop is gefactureerd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

D. Bij afname van 16-50 workshops (binnen één en dezelfde reservering) is er de mogelijkheid tot gespreide betaling in twee delen:

a. 50% van de totaal overeengekomen som van de workshop (workshopsom) dient uiterlijk 7 dagen vóór aanvang van de eerste workshop, zonder aftrek, verrekening of opschorting, op een door Clinic Factory aangegeven wijze te zijn bijgeschreven in de valuta waarop is gefactureerd. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

b. De restbetaling dient uiterlijk 7 dagen vóór aanvang van de laatste workshop, zonder aftrek, verrekening of opschorting, op een door Clinic Factory aangegeven wijze te zijn bijgeschreven in de valuta waarop is gefactureerd. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

c. Opdrachtgever ontvangt één factuur waarop de betalingscondities van zowel de aanbetaling als de restantbetaling vermeld staan. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

E. Bij afname van 51 workshops of meer (binnen één en dezelfde reservering) is er de mogelijkheid tot gespreide betaling in drie delen:

a. 50% van de totaal overeengekomen som van de workshop (workshopsom) dient uiterlijk 7 dagen vóór aanvang van de eerste workshop, zonder aftrek, verrekening of opschorting, op een door Clinic Factory aangegeven wijze te zijn bijgeschreven in de valuta waarop is gefactureerd. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

b. 25% van de totaal overeengekomen som van de workshop (workshopsom) dient uiterlijk op de helft van de looptijd traject, zonder aftrek, verrekening of opschorting, op een door Clinic Factory aangegeven wijze te zijn bijgeschreven in de valuta waarop is gefactureerd. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

b. De restbetaling dient uiterlijk 7 dagen vóór aanvang van de laatste workshop, zonder aftrek, verrekening of opschorting, op een door Clinic Factory aangegeven wijze te zijn bijgeschreven in de valuta waarop is gefactureerd. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

c. Opdrachtgever ontvangt één factuur waarop de betalingscondities van zowel de aanbetaling als de restantbetaling vermeld staan. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

F. Indien de overeenkomst binnen 21 dagen voor aanvang van de eerste workshop wordt aangegaan, dient bij afname t/m 15 workshops de volledige betaling binnen vijf werkdagen na ondertekening van de overeenkomst, zonder aftrek, verrekening of opschorting, op een door Clinic Factory aangegeven wijze te zijn bijgeschreven in de valuta waarop is gefactureerd. Deze vijf werkdagen geldt tevens voor de 50% aanbetaling bij afname van 16 workshops of meer. De restantbetaling(en) is in dat geval conform de hierboven genoemde punten 7.D en 7.E.

G. Bij een niet tijdige betaling is de opdrachtgever automatisch in verzuim. De opdrachtgever heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen te voldoen. Indien (ook dan) betaling uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Clinic Factory heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 (annulering door opdrachtgever) van toepassing. Eventueel betaalde gelden worden met de annuleringskosten verrekend. In geval van verzuim of late betaling is tevens artikel 15 (rente en incassokosten) van toepassing. Aanvullend: Zonder (aan) betaling als benoemd in punt C, D en/of E zal er uitdrukkelijk niet worden aangevangen met de workshop.

G. Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Clinic Factory totdat alle bedragen die de opdrachtgever aan Clinic Factory op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Clinic Factory zijn voldaan.

Artikel 8. Wijzigingen door opdrachtgever
A. Na ondertekening van de overeenkomst kan de opdrachtgever verzoeken om beperkte wijzigingen (keuze sportactiviteit, data en tijden van inzet) in de overeenkomst aan te brengen. Tot 45 werkdagen voor aanvang workshop zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door Clinic worden bevestigd.

B. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de opdrachtgever het eventuele gewijzigde honorarium conform de regeling van artikel 7 (betaling) en onder aftrek van de al betaalde gelden voldoet. Tevens dient de opdrachtgever eventuele communicatiekosten te voldoen.

C. Over het verzoek tot wijziging wordt zo spoedig mogelijk beslist. Wanneer er sprake is van een afwijzing, wordt dit rechtstreeks aan de opdrachtgever met redenen toegelicht. De opdrachtgever kan de huidige overeenkomst handhaven of de overeenkomst annuleren. In het laatste geval is artikel 9 van toepassing. Wanneer de opdrachtgever geen reactie geeft op de afwijzing van zijn verzoek dan wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

D. Vanaf 45 dagen voor de dag van aanvang van de workshop is wijziging van de overeenkomst niet meer mogelijk.

Artikel 9. Annulering door opdrachtgever
A. De opdrachtgever is niet gerechtigd de voorgenomen workshop te annuleren, tenzij hij de nader in artikel 9.B omschreven annuleringskosten (“Annuleringskosten”) aan Clinic Factory vergoedt. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te gebeuren.

B. In het geval van annulering is de opdrachtgever de navolgende Annuleringskosten (te verrekenen met evt. reeds voldane (aan)betaling) verschuldigd aan Clinic Factory:

a. 12 tot 6 maanden voor inzet eerste workshop: 25% van het totaalbedrag;

b. 6 tot 4 maanden voor inzet eerste workshop: 50% van het totaalbedrag;

c. 4 tot 2 maanden voor inzet eerste workshop: 60% van het totaalbedrag;

d. 2 tot 1 maand voor inzet eerste workshop: 70% van het totaalbedrag;

e. 4 tot 2 weken voor inzet eerste workshop: 80% van het totaalbedrag;

f. 2 tot 1 week voor inzet eerste workshop: 90% van het totaalbedrag;

g. Binnen 7 dagen voor inzet eerste workshop (of annulering lopende het project): 100% van het totaalbedrag;

C. Het door opdrachtgever ter zake van annulering eventueel aan Clinic Factory te betalen bedrag is zonder ingebrekestelling en direct opeisbaar verschuldigd. Voor de bepaling van de omvang van de ingeval van annulering door opdrachtgever aan Clinic Factory te betalen of van Clinic Factory te ontvangen bedragen is de administratie van Clinic Factory beslissend.

D. Een annulering dient schriftelijk, per e-mail, en gedateerd te worden ingediend en wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten kantooruren worden verricht op de eerstvolgende werkdag.

E. Indien na mondelinge bevestiging van de opdrachtgever het project in de voorbereidingstijd wordt geannuleerd, dienen de gemaakte kosten van Clinic Factory door de opdrachtgever voldaan te worden.

Artikel 10. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
A. Clinic Factory  heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien sprake is van overmacht (artikel 14).

B. Zowel Clinic Factory als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend.

C. Wanneer de werkzaamheden van Clinic Factory bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden, gedurende welke termijn de opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van opdrachtnemer blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.

Artikel 11. Wijziging, eventueel gevolgd door opzegging Clinic Factory
A. Clinic Factory heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meerdere wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden:

B. Het betreft dan omstandigheden op grond waarvan van Clinic Factory niet verder kan worden verwacht gebonden te zijn aan de overeenkomst en dit in redelijkheid niet van Clinic Factory kan worden gevergd.

C. Indien de oorzaak van de wijziging aan de opdrachtgever kan worden toegerekend, komt hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de opdrachtgever.

D. Indien Clinic Factory door een wijziging geld bespaart, heeft de opdrachtgever voor zijn deel recht op het bedrag van besparing.

E. Clinic Factory mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen bij gewichtige omstandigheden. Bijvoorbeeld planning in verhouding tot bezetting van haar personeel. De opdrachtgever dient hierover schriftelijk op de hoogte gesteld te worden. In dat geval kan de opdrachtgever de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging grote nadelige gevolgen heeft.

F. Indien na aanvang van de workshop blijkt dat een belangrijk deel van de overeengekomen diensten niet verleend zijn of verleend kunnen worden door Clinic Factory, dan zorgt Clinic Factory voor een passend alternatief met het oog op een goed verloop van de workshop.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
A. Clinic Factory is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mocht hebben.

B. Indien de workshop niet verloopt in overeenstemming met de in lid 1 bedoelde verwachtingen, dient de opdrachtgever dit binnen zeven werkdagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na afloop van de workshop schriftelijk te melden aan Clinic Factory (zie tevens artikel 4.G. van deze algemene voorwaarden).

C. In het geval een klacht gegrond is, zal Clinic Factory de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit intussen voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit dient dan door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

D. Mocht het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol zijn, is Clinic Factory verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Clinic Factory is toe te rekenen, noch aan de persoon of instantie van wie Clinic Factory bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik heeft gemaakt, omdat:

a. De tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de opdrachtgever of deelnemer; of

b. De tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de overeenkomst begrepen diensten is betrokken; of

c. De tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Clinic Factory of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of

d. De tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in artikel 14.

E. Clinic Factory zal niet aansprakelijk worden gesteld, indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks op een derde dan wel op zijn verzekeringsmaatschappij te verhalen.

F. De opdrachtgever vrijwaart Clinic Factory volledig terzake iedere aanspraak, hoe ook genaamd, welke een workshopdeelnemer en/of enige derde jegens Clinic Factory mocht geldend maken. Deze vrijwaringverplichting geldt ook indien deze overeenkomst om welke reden dan ook (gedeeltelijk) is ontbonden.

Artikel 13. Uitsluiting en beperking aansprakelijkheid Clinic Factory
A. Clinic Factory is niet aansprakelijk voor schade geleden door een deelnemer of opdrachtgever, behoudens het hierna bepaalde. Wanneer Clinic Factory op grond van artikel 12 aansprakelijk is voor door de opdrachtgever/deelnemer geleden schade, zal haar aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn in overeenstemming met de volgende bepalingen:

a. Clinic Factory is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor de aan Clinic Factory toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van Clinic Factory voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

b. Clinic Factory is niet aansprakelijk voor schade terzake waarvan de opdrachtgever aanspraak op vergoeding kan maken uit hoofden van een reis- en/of annuleringsverzekering.

c. Clinic Factory is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade.

d. Clinic Factory is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet-opvolgen van instructies van Clinic Factory of haar werknemers.

e. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Clinic Factory, is de aansprakelijkheid van Clinic Factory beperkt tot het honorarium van Clinic Factory voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is niet hoger dan € 25.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Clinic Factory uitkeert. Het bedrag waarvoor Clinic Factory in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen welke door de opdrachtgever zijn verzekerd.

f. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

Artikel 14. Overmacht
A. Onder overmacht wordt verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken en omstandigheden, voorzien of niet voorzien, waarop Clinic Factory geen invloed kan uitoefenen en waardoor Clinic Factory niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

B. Clinic Factory heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de overmacht, die verdere nakoming van de overeenkomst verhindert, plaatsvindt nadat Clinic Factory de overeenkomst had moeten nakomen.

C. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Clinic Factory opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Clinic Factory niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd om de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

D. Indien Clinic Factory bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Clinic Factory gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 15. De verplichtingen van deelnemers
A. De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Clinic Factory ter bevordering van een goede uitvoering van de workshop. De deelnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/ haar ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte deelnemer. Onder deelnemer wordt tevens kinderen verstaan.

B. De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de workshop daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Clinic Factory van (voortzetting van) de workshop worden uitgesloten.

C. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer en/of opdrachtgever, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem/ haar kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de deelnemer niet kan worden toegerekend, wordt hem / haar en/of opdrachtgever restitutie van de deelneemsom of een gedeelte daarvan verleend.

Artikel 16. Rente en incassokosten
A. Indien een opdrachtgever niet tijdig aan de geldelijke verplichting ten opzichte van Clinic Factory voldoet, is de opdrachtgever over het nog verschuldigde bedrag een samengestelde rente verschuldigd van 1% per maand.

B. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten betreffende het verkrijgen van de openstaande vorderingen (daaronder begrepen alle juridische kosten) volledig voor zijn rekening.

Artikel 17. Overige bepalingen
A. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Clinic Factory wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij Clinic Factory, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.

B. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Clinic Factory gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van Clinic Factory.

C. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden Clinic Factory of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

D. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

E. De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

F. Op de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar Clinic Factory is gevestigd, dit ter keuze van Clinic Factory, kennis van geschillen tussen Clinic Factory en opdrachtgever.